De Zandstroom

De Zandstroom is een openbare school voor primair onderwijs. De school is gehuisvest in een prachtig schoolgebouw in het centrum van de wijk Zandweerd. De school telt nu ruim 300 leerlingen verdeeld over 12 groepen. De leerlingenpopulatie van de school is een goede afspiegeling van de wijk.

We willen graag een school zijn voor iedereen, dit betekent dat we open staan voor alle kinderen uit de wijk, ongeachte hun achtergrond of levensbeschouwing. De Zandstroom is een multiculturele gemeenschap, dit betekent voor ons dat we onze kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst in een multiculturele samenleving. We streven naar kinderen die opgroeien tot actieve burgers, geïntegreerd in de samenleving en met oog voor elkaar en de omgeving. Ons ideaalbeeld van een leerling aan het eind van groep 8 is een kind dat weerbaar, zelfstandig en goed voorbereid op de maatschappij is. Een kind, dat een goede kijk heeft op de eigen mogelijkheden, dat zichzelf ontplooit en respect heeft voor anderen. Uiteraard willen we dat het met plezier kan terugkijken op zijn/haar schoolperiode.

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, vinden we het ook belangrijk om samen te werken met andere organisaties. Onze school is onderdeel van de brede school Zandweerd. Hierbinnen werken we in de wijk samen aan betere ontwikkelingskansen voor kinderen met andere organisaties; de Adwaita (collega-school in de wijk), peuterspelen/buitenschoolse opvang van Sam & Ko, Sportbedrijf Deventer, Jongerenwerk Raster en cultureel centrum De Leeuwenkuil.

Om een en ander te bereiken is de samenwerking met onze ouders/verzorgers erg belangrijk. Wij maken graag gebruik van hun kennis, ervaring en inzet.

Onze missie hebben we als volgt verwoord: Ieder kind is uniek en mag dit ook blijven. We willen zoveel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs bieden, passend binnen de (zorg)mogelijkheden van de school. Onze opdracht is om het maximale uit ieder kind te halen.

Voor de kinderen die onze school bezoeken vinden we het belangrijk dat zij zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen en dat ze met plezier naar school gaan. In een veilig klimaat willen we zorgen dat kinderen zich optimaal cognitief en sociaal-emotioneel ontwikkelen.

De Zandstroom is een school met een veilig leer- en werkklimaat. Zij profileert zich als “de veilige buurtschool”. De school schept didactische, sociale en pedagogische voorwaarden die het gevoel van veiligheid bevorderen, waardoor de kinderen er optimaal kunnen functioneren. Er wordt structureel gezorgd voor rust en ordelijkheid in het gebouw en op het schoolplein. De geboden structuur draagt sterk bij aan een veilig schoolklimaat.

Vanuit een positieve kijk op kinderen en met adequaat vakmanschap willen we kinderen begeleiden, kennis overdragen en vaardigheden aanleren.

Al geruime tijd geven we adaptief onderwijs. De Zandstroom is een school met een leerstofjaarklassen systeem. Binnen dit systeem zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd in een groep. Om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen , bieden we de hoofdvakken (lezen-taal-rekenen) in drie niveaus aan. Daarnaast werken we met programma’s voor leerlingen met speciale leerbehoeften.

Naast een gedegen instructie, spelen het stoplicht rood/groen en de instructietafel een belangrijke rol. Een gedegen instructie denken we aan onze kinderen te geven door gebruik te maken van het directe instructiemodel. Verder zitten in onze lessen verschillende cooperatieve werkvormen verweven. Dit geeft het schoolteam nog meer mogelijkheden om leerlingen te begeleiden. Door deze aanpak zijn onze leerlingen meer betrokken bij de lessen en krijgen meer eigen verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces. Van onze leerlingen vraagt deze werkwijze een grote mate van zelfstandigheid, waarbinnen werkhouding en taakgerichtheid belangrijke elementen zijn.

Adres

Oudaenstraat 3
7412 ND Deventer
0570-614871
www.dezandstroom.nl