De Sleutel

We willen een daltonschool zijn waarin kinderen en medewerkers uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen vanuit respect en betrokkenheid op elkaar (samenWIJs) en op de omgeving (wereldWIJs) op zodanige wijze dat iedereen mag zijn en worden wie hij is (eigenWIJs)
eigenWIJs – SamenWIJs – wereldWIJs

 

EigenWIJs

Je mag zijn en worden wie je bent: Wanneer je uitgaat van de eigenheid van het kind en wanneer uitdaging en ontwikkeling kernwaarden zijn, betekent dit dat ons onderwijs recht moet doen aan verschillen tussen kinderen. De ontwikkeling van methodevolgend, via leerlijnvolgend naar kindvolgend lesgeven die we ingezet hebben, willen we in ons totale aanbod opnemen.
Je mag zijn en worden die je bent. Voor het leren betekent dit dat we het belangrijk vinden dat kinderen binnen en naast het reguliere aanbod werken aan voor hen betekenisvolle doelen. Bij die doelen gaat het om ik-wij-wereld. Klassikale verbeterborden, rapportfolio’s en takenbrieven zijn middelen om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen. Uitgangspunten:

  • Het aanbod van de plusgroep dat nu nog buiten de groep wordt aangeboden zal steeds meer een geïntegreerd deel uit maken van een uitdagend lesaanbod voor alle kinderen
  • We vinden het daarvoor belangrijk dat ons rapportfolio uitgebreid wordt naar de vak- en vormingsgebieden
  • De takenbrief wordt omgevormd van een planningsinstrument met doe-taken naar een reflectie-instrument met leertaken.

Je mag zijn en worden wie je bent: Wij vinden dat wij als school en leerkrachten een belangrijke rol hebben in het realiseren van een sterke sociaal emotionele basis bij kinderen. Dat stelt hoge eisen aan ons als professional:

  • Wij maken daarbij gebruik van leerlijnen op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Daarnaast willen we de methodiek van Rots & Water die nu alleen in de bovenbouw gebruikt wordt, schoolbreed invoeren.

SamenWIJs

Vanuit de kernwaarden betrokkenheid en respect vinden we het belangrijk dat kinderen leren dat zij onderdeel zijn van een groter geheel. Kinderen die samenWIJs zijn, gebruiken regels niet omdat het moet, maar omdat zij begrijpen dat voor goed samenleven afspraken nodig zijn. In het realiseren van de cultuur achter regels en afspraken zijn wij als leerkracht van essentieel belang. Communicatie vanuit wederzijds respect staat daarbij voorop. Om dit te realiseren willen wij:

  • In de gouden weken bouwen aan een positief groepsklimaat waarin kinderen zich uitspreken en committeren aan basiswaarden die in de groep en in de school gelden;
  • Vanuit ZIEN, Goed gedaan en Rots & Water kinderen kennis en vaardigheden aanleren die hen in staat stelt om als persoon zonder vrees en met respect voor andere in de wereld te staan en te gaan;
  • SamenWIJs niet zien als een op zichzelf staand gegeven, maar het zien als geïntegreerd onderdeel van het totale onderwijs.

Dit komt ook tot uitdrukking in vormen van groepsdoorbrekend leren en werken en coöperatief leren
Op teamniveau willen we vanuit leerKRACHT werken aan een cultuur van een lerende organisatie. Dat betekent dat we ons teamleren zo organiseren dat proces en inhoud samen gaan. Binnen het samenleren gaat het steeds om de vraag wat worden onze kinderen op school er beter van. De leerKRACHT-interventies Gezamenlijke Lesvoorbereiding, Lesbezoek, Feedbackgesprek zijn daarbij essentieel.

WereldWIJs

Wanneer we kinderen willen opvoeden tot wereldWIJze burgers betekent dit in eerste instantie een degelijk breed onderwijsaanbod met aandacht voor de basisvaardigheden.
Borging en innovatie: Kinderen hebben recht op goed lees-, reken- en schrijfonderwijs. Voor alle basisvaardigheden zijn duidelijke borgingsdocumenten gemaakt, die jaarlijks geëvalueerd en gemonitord worden. Ten minste één keer per vier jaar leiden nieuwe inzichten mbt een vakgebied tot een nieuw borgingsdocument. In verband met de sterk veranderende samenleving en de impact hiervan op het onderwijs zijn enkele leerkrachten belast met onderwijsvernieuwing, samenhang tussen vak- en vormingsgebieden. Hierbij liggen er nauwe relaties met wat wij op De Sleutel noemen: eigentijds daltononderwijs.
Burgerschap: Naast basiskennis hebben kinderen ook veel andere vaardigheden nodig die belangrijk zijn om te functioneren in een complexe samenleving. We willen kinderen leren om de wereld te begrijpen, om er grip op te krijgen en om er invloed op uit te oefenen. Het leren zien van relaties en samenhang draagt er toe bij dat kinderen beter leren denken. Op die manier leren we kinderen dat ze verantwoordelijk zijn door hun omgeving, zowel in het klein als in het groot. Juist op een openbare school heeft respectvol omgaan met elkaar en met de omgeving een speciale betekenis. Ouders en leerkrachten zijn niet alleen partners in dit geheel maar hebben voor kinderen ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Als opvoeders willen we kinderen laten zien dat we iets willen betekenen voor anderen, voor de gemeenschap en voor de wereld waarin we leven.

Adres

Bakkerskamp 4
7433 EL Schalkhaar
0570-621511
www.obs-desleutel.nl